Koszyk
Rachunek: 0
Suma: 0,00 zł
Starter Bakteryjny

Starter Bakteryjny zawiera szczepy bakterii które, chronią i oczyszczają wodę naszego zbiornika wodnego.

 

Sztuczny zbiornik wodny jest z reguły sterylny, ponieważ brak w nim podtrzymujących życie mikroorganizmów. Na skutek braku kontaktu wody z gruntem dzięki stosowanym foliom lubwannom z tworzywa nie dochodzi, również na początku użytkowania, do istotniejszegoosiedlania się przenoszonych przez powietrze organizmów.

 

Zastosowanie nowych kulturbakterii umożliwia zarówno uaktywnienie procesów biologicznych polegających na przemianieszkodliwych białek (produkty wydalania, obumarłe części roślin, resztki pokarmu, itd.) wlotny azot i dwutlenek węgla oraz – co jest nowością – dalsze przekształcanie amoniaku i azotynu w nieszkodliwy azotan. Czysty i zdrowy staw funkcjonuje tylko dzięki działaniu bakterii nitryfikacyjnych, które gromadzą się również w systemach filtracyjnych.

 

Warunkiem wystarczającej aktywności preparatu jest zawsze odpowiednio duży zapas tlenu. Ale właśnie odsłonięte dno w głębszych rejonach stawu pokrywa się z czasem szlamem i traci wskutek tego wystarczającą ilość tlenu. Z tego powodu działanie pożytecznych kultur bakterii musi być wspierane zapomocą tlenu, zawartego np. w stabilizatorze tlenowym. Niewątpliwą zaletą jest również ciągły ruch wody, który może być wytwarzany za pomocą pompy wody do stawu. Starter bakteryjny jest środkiem naturalnego uzdatniania wody i jednym z niespotykanych preparatów w sposób zdecydowany wpływających na proces naturalnego samooczyszczania się wody w sztucznym zbiorniku wodnym.

 

Zalecane stosowanie domieszki Starter Bakteryjny:

 

1. Bezpośrednio po napełnieniu wodą nowego stawu – jednakże najwcześniej po 48 godzinach, jeśli w wodzie wodociągowej obecny jest chlor. Starter bakteryjny dodaje się również po wymianie wody w stawie w ilości stosownej do objętości wymienionej wody.

 

2. Startery bakteryjne dodaje się zawsze przy wymianie lub regeneracji wkładu filtracyjnego. Materiał filtracyjny zostaje zaszczepiony kilkoma dawkami kultury bakterii i staje się bezpośrednio po tym znów aktywny. Następnie w filtrze zdeponowane zostają denitryfikanty.

 

3. Po każdym zastosowanym leczeniu farmakologicznym ryb w stawie oraz po użyciu środków zwalczających glony preparat Starter Bakteryjny należy dodać w podwójnej dawce. Zwłaszcza w przypadku małej powierzchni dna w stawie zaleca się stosowanie urządzenia filtracyjnego, aby bakterie miały wystarczająco dużą powierzchnię do zasiedlania. Zaleca się również zastosowanie połowy dawki profilaktycznie w miesiącach letnich.

 

4. Jeśli planuje się zarybienie stawu, przed zastosowaniem należy upewnić się, że nastąpił dostateczny wzrost podwodnej flory a test wody wykazuje brak trującego dla ryb azotynu.

 

5. W celu zredukowania organicznego szlamu zaleca się zastosowanie jednocześnie urządzenia do usuwania szlamu oraz stabilizatora tlenowego.

 

6. Zalecamy zasięgnąć informacji o wydajności urządzeń filtracyjnych i przetłaczających wodę przed aplikacją środka Starter Bakteryjny.

 

Dozowanie:


Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Za pierwszym razem należy dodać do stawu dawkę 20 ml na każde 1.000 litrów wody – bezpośrednio lub przez urządzenie filtracyjne. Dalsze stosowanie: 10-20 ml na każde 1.000 litrów wody raz na tydzień. W przypadku stwierdzenia azotynu należy stosować starter bakteryjny codziennie w ilości 20-50 ml na 1.000 litrów tak długo, aż cała zawartość azotynu nie zostanie całkowicie zredukowana.

  • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
  • Możliwe są zmiany pod względem ilościowym bez wpływu na skuteczność.
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
  • Unikać kontaktu z oczami.
  • W przypadku dostania się preparatu do oczu, wypłukać ciepłą wodą a w przypadku podrażnień skontaktować się z lekarzem.

Zawartość:


500 ml na 10.000 litrów wody w stawie
5 litrów na 100.000 litrów wody w stawie